Sitemizi ve deneyiminizi geliştirmek için çerez bilgilerini kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez bilgisi politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.
GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI ile AÇIK RIZA FORMU

GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI ile AÇIK RIZA FORMU

ANASAYFA GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI ile AÇIK RIZA FORMU
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ
 
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile ERDEM ERCAN tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendiriyoruz.
 
Veri Sorumlusu
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Barbaros Mah. Kardelen Sok. No:2 Palladıum Tower K:10 Ataşehir/İstanbul adresinde faaliyet gösteren ERDEM ERCAN tarafından aşağıda açıklanan şekilde işlenebilecektir.
 
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
 
Kimlik bilgisi (ad-soyad), iletişim bilgisi (adres,telefon, Gsm, e-mail), imza, ilgi alanları, eğitim ve öğrenim bilgisi, işyeri ve bölüm bilgisi, görsel ve işitsel kayıtlarınız başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verilerinizi; 
 
1- Hizmet ilişkisi dolayısıyla verdiğimiz eğitim, etkinlik, organizasyon, koçluk ve danışmanlık hizmeti yükümlülüğümüzü yerine getirmek, bunlara katılımın ispatı, sertifikasyon/belgelendirme süreçlerinin yürütülmesi, şirketin tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amaçlarıyla
 
2- Daha iyi hizmet sağlamak, “ilgi alanlarını dikkate alarak” Hizmetlere ilişkin bilgi verebilmek, ürün ve hizmetlerden faydalandırmak, eğitim, seminer, sosyal sorumluluk, kampanyaları aktarmak, yenilik ve gelişmelerden haberdar edebilmek

3- İnternet sitesi işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, çeşitli tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yapılması 
 
2- Gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi, elektronik (internet/mobil vs.) veya fiziki olarak işleme dayanak olacak kayıt ve belgelerin düzenlemesi, ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilmesi, 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderiminin sağlanması,
 
3- Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizin alınması, ürün ve hizmetlere, şikâyet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi verilmesi,
 
4- Akdettiğimiz sözleşme yükümlülüklerinin ifa edilmesi,
 
5- Hizmetin verilmesi için ilgili departmanlar tarafından gerekli iş süreçlerinin yürütülmesi
 
6- Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızın kullanabilmesi,
 
7- Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işlenmektedir.
 
Söz konusu Kişisel Veriler, yasal olarak verilerin işlenmesi hususundaki düzenlemeler dışında, Kişisel Veri Sahibi tarafından açık rıza verilmesi halinde işlenmektedir.
 
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi
 
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında kullanılmak üzere; veri sahibi tarafından fiziken verilmesi, web sitesi üyeliği, web sitelerine yerleştirilmiş çerezler, internet sitemiz, internet ve sosyal medya hesaplarımızdan, dijital mecralardan,  sözlü, yazılı veya elektronik olarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilebilecektir.
 
Söz konusu kişisel verileriniz Kanunun 5. Maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “açık rıza” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.
 
İşlenen Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilir
 
Toplanan kişisel verileriniz; Erdem Ercan tarafından ürün ve hizmetlerin sunulması, hizmetlerin ifası, bunlardan sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, iş ilişkisi içerisinde olan kişilerle yürütülen iş süreçlerinin temini (hukuki, ticari, denetim, mali işler v.b.), iş ortağı/müşteri/tedarikçi değerlendirme süreçleri, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
 
6698 sayılı Kanun Kapsamındaki Haklarınız
 
 Kanun'un 11. maddesi uyarınca, Şirket'e başvurarak, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarını her zaman kullanabilir ve bilgi talep edebilirsiniz.
 
Bilgi ve başvuru taleplerinizi yazılı şekilde Barbaros Mah. Kardelen Sok. No:2 Palladıum Tower K:10 Ataşehir / İstanbul adresine iadeli taahhütlü olarak veya info@erdemercan.com adresine e-posta yolu ile gönderebilirsiniz. Usulüne uygun başvuru ve talepleriniz Şirket tarafından talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz cevaplanacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
 
Unvan   : ERDEM ERCAN
Adres    : Barbaros Mah. Kardelen Sok. No:2 Palladıum Tower K:10 Ataşehir / İstanbul
E-posta  : info@erdemercan.comGİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10'dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları web-sitemi kullanan 3. kişilerin dikkatine sunulmuştur. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde Erdem Ercan her zaman güncelleme hakkını saklı tutmaktadır.
Aydınlatma Metninin Amacı
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Veri sorumlusu sıfatı ile “Kişisel Verilerin Korunması” hakkında sizleri bilgilendirmekteyim.
 
Kişisel Verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili sair mevzuat uyarınca, Barbaros Mah. Kardelen Sok. Palladium Tower No.2 Kat.10 Ataşehir –İSTANBUL adresinde bulunan ERDEM ERCAN tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. 
 
Bu doğrultuda www.erdemercan.com adresli internet hizmetinin hangi amaç ve yöntemlerle ne gibi kişisel veriler topladığını, bu bilgilerin nasıl kullanıldığını, gerekmesi halinde bu bilgileri kimlerle paylaşabileceğini, toplanan, işlenen, saklanan, paylaşılan, aktarılan kişisel verilerinize ilişkin haklarınızın ne olduğunu, bu hakları nasıl kullanabileceğinizi, elektronik ticari iletiler konusundaki tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi ve bu konulardaki temel ilkeler hususunda bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğümü yerine getirmekteyim.
 
Kişisel Veri Tanımı

Kişisel veri: KVKK'da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz ve telefon numaranız kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.
 
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, ceza mahkûmiyeti vb veriler özel nitelikli kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.
 
Kişisel Verilerinizin İşlenmesi
Kanun uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.
 
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hukuki Dayanak
Söz konusu kişisel verileriniz Kanunun 5. Maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “açık rıza” hukuki sebeplerine dayanarak yasal düzenlemeler çerçevesinde kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. 
 
Kişisel Verilerinizin Toplanma Amacı
Ad-soyad, adres, telefon, Gsm, e-mail, imza, işyeri ve bölüm bilgisi, eğitim durumu, görsel ve işitsel kayıtlarınız başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verilerinizi; 
 1. Ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla verdiğim eğitim, etkinlik, organizasyon, koçluk ve danışmanlık hizmeti yükümlülüğümüzü yerine getirmek, bunlara katılımın ispatı, sertifikasyon/belgelendirme süreçlerinin yürütülmesi, tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amaçlarıyla
 2. Daha iyi hizmet sağlamak, “ilgi alanlarını dikkate alarak” ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak, sunduğum hizmetler hakkında bilgi verebilmek, eğitim, seminer, koçluk programı ve kampanyaları aktarmak, yenilik ve gelişmelerden haberdar edebilmek, 
 3. İnternet sitesi işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, çeşitli pazarlama faaliyetlerinin yapılması 
 4. Hizmetlerle ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 5. Hizmetin ifası, ticari ve/veya iş stratejilerinin yapılması ve hayata geçirilmesinin temini, 
 6. Yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakları kullanabilmek amacıyla Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde toplamakta ve işlenmektedir.  
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi 
Kişisel verileriniz; https://www.erdemercan.com, sosyal medya hesaplarım, e-posta, SMS veya diğer yollarla ya da hizmet ilişkilerimiz sırasında, sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya hizmet ilişki süreci içerisinde tarafıma ilettiğiniz bilgiler, internet sitemi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları, fiziksel formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle depolanmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilebilecektir.
 
Kişisel Verilere Dair Açık Onay
ERDEM ERCAN internet sitesi (www.erdemercan.com) ve diğer dijital mecraları kullanan kişiler, sitemde yayımlanan işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'na ilişkin Aydınlatma Metnini okuyup Açık Riza Metnine ilişkin onay kutucuğunu işaretlemek sureti ile kişisel verilerinin alınmasına, işlenmesine ve yurt içi/dışı aktarılmasına yasal düzenlenmenin öngördüğü kapsamda izin vermiş olurlar.
 
KVK madde 5 uyarınca; diğer kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkansızlık sebebiyle ilgilinin açık rızasının alınamaması, sözleşmenin kurulması veya ifası için veri toplamanın zorunlu olması, ERDEM ERCAN tarafından hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi, kişisel veri sahibinin kişisel verisini alenileştirmesi, bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, meşru menfaatler nedeniyle veri işlemenin zorunlu olması hallerinde veri sahibinin açık rızası olmadan da kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. 
 
Bu kapsamda ERDEM ERCAN'a iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, hizmet tanıtımı, hizmetlerin ifası, eğitim, danışmanlık, koçluk verilmesi, seminer, panel, sosyal sorumluluk projeleri veya kampanyaların sunulması ve bunlardan yararlanabilmeniz, sertifikasyon, anket, talep formu süreçleri, iş stratejilerinin geliştirilmesi, faaliyetlerin yürütülmesi, genel bilgilendirme yapılması ve tarafınızla her türlü iletişim sağlanması amacıyla işlenmesini ve bu doğrultuda kişisel bilgilerinizin, ERDEM ERCAN tarafından doğrudan, web sitesi veya sosyal medya uygulamalarından ya da SMS, resim, animasyon, kısa mesaj, multimedya nesneleri içeren MMS, telefon, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanalları ile sosyal medya hesaplarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin tarafınıza gönderilmesi amacıyla işlendiğini, dilediğiniz zaman tamamen veya ürün ve kanal bazında, veri, ses, görüntü ve sair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkını haiz olduğunuzu bildiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz.
 
Çerezler, web sunucusu tarafından sabit diskinize taşınan ve ardından bilgisayarınızda saklanan ufak metin dosyaları olup internet sitemizi ziyaretiniz ve internet uygulamamızı kullandığınız esnada, müşteri/kullanıcı davranışını daha iyi anlamamıza yardımcı olur; kullanım ve ziyaret verileri ile ilgili bilgi verir. Bu doğrultuda çerezler içerisinde kişisel veya hassas kişisel verileriniz saklanmamakta olup başka uygulamalar veya kişiler ile paylaşılmamaktadır.
 
İşlenen Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilir
Toplanan kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak;  iştirak ve bağlı ortaklıklarına, iş ortaklarına, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve bulut bilişim sistemi kullanımımız kapsamında yurtdışındaki veri merkezlerine aktarılabilecektir.
 
Kişisel Verileri Nasıl Saklıyoruz 
Paylaşılan, elde edilen kişisel verileriniz yurtiçi güvenli sunucularda ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine uygun olarak saklanmaktadır.
 
Kişisel Verileri Ne Kadar Süre İle Tutuyoruz
Kişisel verilerinizi KVKK ‘ya uygun olarak saklamaktayız. KVKK Md. 7/f.1.'e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.
 
Çerez (Cookie) Kullanımı
Yasal yükümlülük çerçevesinde, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar dışında kullanılmamak şartı ile gezinme bilgileriniz toplanacak, işlenecek, üçüncü kişilerle paylaşılacak ve güvenli olarak saklanacaktır. Gezinme bilgilerinizi toplama amacıyla kullanılan çerezler (cookie) hakkında bilgi, web ve mobil sitelerine ilk girişinizde “açılır pencere (pop-up ekran)” ile verilecektir.
 
Çerezler, www.erdemercan.com ziyaret ettiğinizde, internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır.
 
www.erdemercan.com size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya sosyal medya uygulama içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki üyelik kullanım geçmişinizi izlemektedir. Erdemercan.com farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Söz konusu eşleştirme ve kullanma yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dahilinde kalacaktır.
 
Çerez Çeşitleri
erdemercan.com web sitesinde oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” veya “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat web sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.
 
İnternet Sitesi Çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır
erdemercan.com çerezleri yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Sitelerin çerezleri ayrıca erdemercan.com nereden bağlandığınız, hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitelerini nasıl kullandığınızı takip etmemizi sağlar. Buna ek olarak, ilgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve kampanyalar sunmak için hedeflenmiş reklam/tanıtım amacıyla kullanır. www.erdemercan.com; çerezler yoluyla elde edilen bilgileri kullanıcılardan toplanan kişisel verilerle eşleştirir.
 
Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı
erdemercan.com ziyaretinize veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve ERDEM ERCAN'ın yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.
 
Bu konudaki taleplerinizi ve KVKK madde 11 kapsamındaki taleplerinizi info@erdemercan.com e-posta adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz. 
 
KVKK'dan Doğan Haklarınız
 İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca
 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 6. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
KVK Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.
 
KVK Kanunu'nun 11. Maddesi uyarınca yukarıda belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi (dilekçenizi) kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile; info@erdemercan.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilir veya Barbaros Mah. Kardelen Sok. Palladium Tower No.2 Kat.10 Ataşehir /İstanbul adresine bizzat elden yada noter kanalıyla veya KVK Kanunu'nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.
 
Yazılı Başvuru
a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
c)Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
d)Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
e)Talep konunuzun,  bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
 
Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret talep edilebilecektir. Talepleriniz ile ilgili yapılacak olan yazılı başvurular şirketçe yapılacak kimlik doğrulamasını takiben işleme konulacak olup ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.
 
Veri İşleme Sürecine İlişkin Haklarınız
Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz. 
 
Elektronik İletilerin Engellenmesi
Dilediğiniz anda pazarlama, kampanya veya reklam amaçları ile size gönderdiğimiz elektronik posta, SMS veya anlık ileti hizmetlerinden, size mesajlarda sağlanan yöntemler ile çıkabilirsiniz. Bu durumda, mevzuat tarafından aksi öngörülmedikçe veri tabanlarımızda yer alan kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.
 
Verinin Güncel ve Doğru Tutulması
KVKK'nın 4. maddesi uyarınca kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğüm bulunmaktadır. Bu kapsamda yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerimi yerine getirebilmem için doğru ve güncel verilerinizin paylaşılması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.
 
Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri 
İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni'nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.RIZA VE ONAY METNİ
 
ERDEM ERCAN tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde aşağıda belirtilen kişisel veri niteliğindeki bilgilerimin yine aşağıda özel olarak belirtilen amaçlar ile işlenmesine, bu bilgilerin aşağıda belirtilen kişi gruplarına aktarılmasına özgür irademle izin verdiğimi ve ilgili Kanun'dan doğan haklarım ile kişisel bilgilerimin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi ve saklanması konusunda ve söz konusu bilgilerimin hizmet bitiminden itibaren gerekli yasal süre ile saklanacağı konusunda ayrıca bilgilendirildiğimi, sunulan hizmetlere katılanlar İçin KVKK Hakkında Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı belirtir, söz konusu bilgilerimin işlenmesinin kişisel veri mevzuatı ihlali olmadığını, bu hususta ERDEM ERCAN'dan herhangi bir talebim bulunmadığını kabul ve beyan ederim.
Bu doğrultuda Erdem Ercan tarafından sunulan eğitim, koçluk, danışmanlık, panel, seminer, sosyal sorumluluk projeleri hizmetlerin yerine getirilmesi için; Kimlik bilgileri (ad-soyad), iletişim bilgileri (E-posta adresi ve telefon numarası) öğrencilik belgesi veya mezuniyet belgesi, ilgi alanları, çalıştığı kurum adı ve bölümü, imza gibi kişisel verilerimin verilen hizmetin temini, yürütülen hizmete katılımın ispatı, ilgili sertifikasyon/belgelendirme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmesine özgür irademle açık rızam olduğunu, bu kapsamda toplanan verilerimin sertifikasyon/belgelendirme ve işlerin yürütülmesi amacıyla Hayatın Ritminin yurtiçi ve Yurtdışı iş ortaklarına aktarılmasına, sunulan hizmet/eğitim süresi içinde yapılan etkinliklerde kaydedilen ve yapılan faaliyetin tanınırlık ve görünürlük düzeyinin arttırılması amaçları ile sınırlı olarak yer aldığım tüm etkinlik ve programlarda kaydedilen görsel ve işitsel kayıtların Erdem Ercan'a ait web sitesi, sosyal medya sayfalarında verilen hizmet/eğitim süresi ile sınırlı olmaksızın yayınlanmasına rıza gösterdiğimi kabul ediyor,                                              
 
 İlgili yasal mevzuata uygun bir şekilde, ürün ve hizmetlere ilişkin, tanıtım, reklam, promosyon, davet, organizasyon, anket, satış ve pazarlama, bilgilendirme, şikayet ve önerilere cevap verilmesi dahil her türlü elektronik iletinin gönderimi amacıyla, tarafımla, telefon, kısa mesaj, e-posta, whatsapp vb uygulamalar, sosyal mecralar ve diğer tüm elektronik iletişim araçları vasıtasıyla iletişime geçilmesine, kendi özgür irademle, açıkça izin ve onay veriyorum.
 
Adı Soyadı                                            
Tarih                                                   
İmza   
E-BÜLTEN Eğitimlerimden, yeni yazılarımdan, çalışmalarımdan haberdar olmak için E-Bültenime kayıt olun...